Cùng phongthuyphuongdong tìm hiểu về kinh phật cũng như nghi thức cúng thí cô hồn.

kinh-phat
Nghi thức cúng thí cô hồn

NGHI THỨC CÚNG CÔ HỒN

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)
I. Tịnh pháp giới chân ngôn

Án lam tóa ha. (3 lần)
II. Tịnh tam nghiệp chân ngôn

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương).

Nhược nhân dục liễu tri,

Tam thế nhất thiết Phật,

Ưng quán pháp giới tính,

Nhất thiết duy tâm tạo. (3 lần)

Phá địa ngục chân ngôn :

Án già la đế da sa bà ha. (3 lần)

Phổ triệu thỉnh chân ngôn :

Nam mô bộ bộ đế lị, già rị đa lị, đát đá nga, đá da. (3 lần)

Giải oan kết chân ngôn :

Án tam đà la, già đà, sa bà ha.

(3 lần)

Nam mô Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật.

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô minh vương cứu khổ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.

Nam mô Khải Giáo A Nan Ðà Tôn Giả. (3 lần)

Quy y Phật,

Quy y Pháp,

Quy y Tăng,

Quy y Phật lưỡng túc tôn,

Quy y Pháp ly dục tôn,

Quy y Tăng chúng trung tôn,

Quy y Phật Kính,

Quy y Pháp Kính,

Quy y Tăng Kính. (3 lần)

Phật tử sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham sân si,

Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

Nhất thiết Phật tử giai sám hối.

Hữu tình sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham sân si,

Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

Nhất thiết hữu tình giai sám hối.

Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham sân si,

Tùng thân, khẩu, ý chi sở sinh.

Nhất thiết cô hồn giai sám hối.

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. (3 lần)

Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ,

Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn,

Tự tính pháp môn thệ nguyện học,

Tự tính phật đạo thệ nguyện thành. (3 lần)

III. Diệt định nghiệp chân ngôn

Án bát la mạt lân đà nãnh sa bà ha. (3 lần)

Diệt nghiệp chướng chân ngôn :

Án a rô lặc kế sa bà ha. (3 lần)

IV. Khai yết hầu chân ngôn

Án bộ bộ đế rị, già đa rị, đát đá nga đá gia. (3 lần)

V. Tam muội da giới chân ngôn

Án tam muội da tát đóa phạm.

(3 lần)

VI. Biến thực chân ngôn

Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ rô chỉ đế, án tam bạt la, tam bạt la hồng. (3 lần)

VII. Cam lồ thuỷ chân ngôn

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá gia. Ðát điệt tha, án tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, sa bà ha. (3 lần)

VIII. Nhất tự thuỷ luân chân ngôn

Án tông tông, tông tông, tông.

(3 lần)

IX. Nhũ hải chân ngôn

Nam mô tam mãn đà một đà nẫm án tông. (3 lần)

Nam mô Ða Bảo Như Lai.

Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai.

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai.

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai.

Nam mô A Di Ðà Như Lai. (3 lần)

Thần chú gia trì tịnh pháp thực,

Phổ thí hà sa chúng Phật tử

Nguyện giai bão mãn xả san tham,

Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết Phật tử đồng pháp thực.

Thần chú gia trì pháp thí thực,

Phổ thí hà sa chúng hữu tình

Nguyện giai bão mãn xả san tham,

Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát Bồ Ðề,

Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết hữu tình đồng pháp thực.

Thần chú gia trì cam lồ thuỷ,

Phổ thí hà sa chúng cô hồn

Nguyện giai bão mãn xả san tham,

Tốc thoát u minh sinh Tịnh độ,

Quy y Tam Bảo phát bồ đề,

Cứu kính đắc thành vô thượng đạo,

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết cô hồn đồng pháp thực.

Nhữ đẳng Phật tử chúng

Ngã kim thí nhữ chúng

Thử thực biến thập phương

Nhất thiết Phật tử cộng

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ Phật tử,

Giai cộng thành Phật đạo.

Nhữ đẳng hữu tình chúng

Ngã kim thí nhữ chúng

Thử thực biến thập phương

Nhất thiết hữu tình cộng

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ hữu tình,

Giai cộng thành Phật đạo.

Nhữ đẳng cô hồn chúng

Ngã kim thí nhữ chúng

Thử thực biến thập phương

Nhất thiết cô hồn cộng

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ cô hồn,

Giai cộng thành Phật đạo.

X. Thí vô giá thực chân ngôn

Án mục lực lăng sa bà ha. (3 lần)

XI. Phổ cúng dường chân ngôn

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

XII. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh

Bồ Tát Quán Tự Tại, hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Ða thì, thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách.

Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế.

Xá Lợi Tử ! Các pháp đó không tướng, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong không chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới ; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết ; không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ cũng không đắc được.

Vì không chỗ đắc, nên Bồ Tát nương vào Bát Nhã Ba La Mật, tâm không quái ngại, vì không quái ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn. Các Ðức Phật ba đời, đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật, cho nên đắc được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác.

Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Ða là Chú đại thần, là Chú đại minh, là Chú vô thượng, là Chú vô đẳng đẳng, trừ được tất cả khổ, chân thật không hư.

Cho nên nói Chú Bát Nhã Ba La Mật Ða, bèn nói Chú rằng : Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.(3 lần)

XIII. Vãng Sinh Tịnh Ðộ Thần Chú

Nam-mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tì ca lan đế. A di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.(3 lần)

Phật A Di Ðà thân sắc vàng

Tướng tốt quang minh không ai bằng

Hào quang trắng uyển chuyển như Tu Di

Mắt Phật xanh biếc như bốn biển

Trong quang minh có vô số hoá Phật

Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh

Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Nam Mô A Di Ðà Phật. (108 lần)

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần)

Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)
XIV. Hồi hướng

Tụng Kinh công đức hạnh thù thắng

Bao nhiêu phước đức đều hồi hướng

Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

Sớm được vãng sinh cõi Phật Vô Lượng Quang

Nguyện tiêu ba chướng dứt phiền não

Nguyện được trí huệ hiểu chân thật

Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ

Ðời đời thường hành Bồ Tát đạo

Nguyện sinh sang cõi Tây phương Tịnh độ

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh

Bồ Tát bất thối làm bạn lành

Nguyện đem công đức nầy

Hướng về khắp tất cả

Ðệ tử và chúng sinh

Ðều trọn thành Phật đạo.

XV. Tam quy y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ tạng Kinh, trí huệ như biển. (1 lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)

Nguyện đem công đức nầy

Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh

Trên đền bốn ân nặng

Dưới cứu ba đường khổ

Nếu có ai thấy nghe

Liền phát tâm bồ đề

Khi xả báo thân nầy

Ðồng sinh về Cực Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nguyên lý căn bản của Đạo Phật là gì?

Xem bạn được vị Phật nào hộ mệnh?

Lời Phật Dạy – Là phúc không phải họa là họa tránh chẳng qua