Theo xem tuổi vợ chồng, căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng,.. để tìm hiểu số vợ chồng.

xem-tuoi-vo-chong
Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Tỵ (1989)

TuổI: KỶ TỴ
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Theo phong thuy, trai tuổi Kỷ Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Tỵ
1. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Quí Dậu
Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi
ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Mậu Dần
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
3. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Kỷ Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi
ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
4. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Ất D ậu
Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi
ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
5. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Đinh M ẹo
Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi
ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
6. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Bính Dần
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
7. Chồng tuổi Kỷ Tỵ vợ tuổi Tân Dậu
Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi
ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý
Trai tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5, 7, 6, 4, 3, 12 và tháng 11 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Kỷ Tỵ sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi KỶ TỴ
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi KỶ TỴ
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá với đời và có quyền tước, cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở, hào tài tương vượng hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bổn thân có tật tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn đặng tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi CANH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà bình thường.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, đồng lo với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về ý tánh nên nhẫn nại.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi TÂN MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng, phát đ ạt, phảI chịu c ảnh thiếu nghèo, l àm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp để lời tiếng, ở với nhau chung lo làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố và thương lẫn nhau.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà bình thường.
Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hau hao phá tài, tánh ý vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng, việc làm ăn đặng nên nhà
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng sự ấm êm.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Chồng l ớn h ơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều sáng suốt, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn lòng hay lo tính, bổn thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn sẽ lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng sự ấm êm.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay m ến thương, sắp đặt trong nh à đều thuận ý, hào tài thịnh vượng hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tánh người vợ hiền, c ó duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài, miệng hay rầy nói, tánh ý vợ chồng hay tương xung, lời tiếng ít hạp, nên thương lẫn chung lo với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi BÍNH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá, cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chơn hay đi, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, bổn thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống đồng lo sẽ đặng làm nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng chung lo thêm tốt.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ĐINH SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, qua hạn mới đậu tài, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, nên cần năng cũng đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu ấm no trung bình.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi MẬU THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng việc làm ăn đặng dễ dàng, lo t ính việc chi đ ều th ông suốt sắp đặt trong ngoài đều thuận ý, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn cũng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi ẤT SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo sẽ đặng ấm no.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi KỶ TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ no , hào con trung bình.
Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng.

Có thể bạn quan tâm:

http://phongthuyphuongdong.vn/nguoi-tuoi-ty-hop-voi-nhung-tuoi-nao-2/

http://phongthuyphuongdong.vn/nhung-dieu-can-luu-y-cho-ngay-cuoi/