Theo xem tuổi vợ chồng, căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng,.. để tìm hiểu số vợ chồng.

xem-tuoi-vo-chong
Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Canh Ngọ (1990)

Tuổi: CANH NGỌ
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Theo phong thủy, trai tuổi Canh Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Ngọ.
1. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Nhâm Thân
Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Qu í D ậu
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
3. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Mậu Dần
Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
4. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Giáp Thân
Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
5. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Ất Dậu
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
6. Chồng tuổi Canh Ngọ vợ tuổi Bính Dần
Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21, 25, 27, 33, 37, 39, 43 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 22, 23, 29, 34 35, 41 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý
Trai tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2, 4, 1, 8, 3, 9 và tháng 12 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Canh Ngọ sanh tháng 2, 5, 1 và tháng 4 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: CANH NGỌ
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi CANH NGỌ
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài đủ dùng, hào con rất sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên kiên nhẫn chung lo với nhau.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu có thiểu phước thì đặng khá trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng ít đặng hạp về lời tiếng, vợ chồng nên thương lẫn chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn nại.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lâu dài, nhiều người hay mến thương, cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bổn thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, nên kiên cố chung lo ngày hậu ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố cũng đặng làm nên.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi BÍNH T Ý
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo , hào tài đủ no qua ngày, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tiền cũng hay hao phá tiền, tánh lạt lòng, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên cố mới ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ý tánh nên kiên nhẫn nại và nhờ phước đức.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, ra đường ăn nói hay lo tính đều dễ dàng, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tự giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, làm ăn lập nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, đặng có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài trung bình, hào con có muộn ít con, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân hay có bệnh, tánh tình vợ chồng ít đặng hạp ý, chung ở nên thương lẫn với nhau làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về tánh ý nên nhẫn nại.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, có chút ít chức tước để làm ăn, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hòa thuận, chung ở cần lo đặng hưởng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí ngày hậu sẽ làm nên.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời và có chức phận, ra đường ăn nói hay cầu lo đều đặng dễ, hào tài thường dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà dùng đủ.
Tánh người vợ can đảm, chân hay đi nhiều, lòng hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố sẽ làm nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tiền tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi CANH NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có tay tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, nên thương lẫn với nhau.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, tánh ý lẫn nhẫn nại.

Có thể bạn quan tâm:

http://phongthuyphuongdong.vn/nguoi-tuoi-ngo-hop-voi-nhung-tuoi-nao/

http://phongthuyphuongdong.vn/nhung-dieu-can-luu-y-cho-ngay-cuoi/