Theo xem tuổi vợ chồng, căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng,.. để tìm hiểu số vợ chồng.

xem-tuoi-vo-chong
Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Hợi (1995)

Tuổi: ẤT HỢI
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Theo phong thủy, trai tuổi Ất Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Hợi.
1. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Mậu Dần
Chồng vợ đồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Giáp Thân
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)
3. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Canh Dần
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
4. Chồng tuổi Ất Hợi vợ tuổi Nhâm Thân
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly và Tuyệt Mạng)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 33, 39, 54, 51 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý
Trai tuổi Ất Hợi sanh tháng 6, 2, 3, 9, 8, 10 và tháng 7 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Ất Hợi sanh tháng 11, 8, 10 và tháng 7 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: ẤT HỢI
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ẤT HỢI
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng ít đặng hòa hạp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên nhẫn ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi BÍNH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phả chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí nhờ phước đức.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong nhà sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên đặng hưởng cảnh vui vẻ ấm êm.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ MẸO
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói hay cầu lo đều có quí nhơn giúp đở, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có bệnh, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thường lẫn và chung lo.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người thương mến, lo tính việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thất bại nhiều phen rồi mới dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ thông minh, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hay xung khắc, chung ở với nhau khá nhẫn nại, làm ăn ngày hậu đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên nhẫn và chung lo.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi NHÂM NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài đủ no,hào con rất ít, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong mình có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, tình ý vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau cần năng làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố cũng đặng ấm no.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổI, tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp chung sống với nhau làm ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, lo tính việc gì cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, mình có bệnh nhỏ, tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung ở làm ăn tốt.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi QUÍ DẬU
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm đặng dễ dàng, lo tính việc chi cũng đều thông suốt, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ có duyên, thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, khá thương lẫn làm ăn đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no, trung bình.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi TÂN MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ hay rầy nói, hay hờn mát, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, chung sống chung lo làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi CANH NGỌ
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên cần năng làm ăn cũng đặng ấm no.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi KỶ TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.
Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật, tánh tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi MẬU THÌN
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.
Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung ở với nhau khá kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi ẤT HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO
(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ có duyên rất vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Có thể bạn quan tâm:

http://phongthuyphuongdong.vn/nguoi-tuoi-hoi-hop-voi-nhung-tuoi-nao/

http://phongthuyphuongdong.vn/cach-chon-vo-chon-chong-theo-ban-menh/

http://phongthuyphuongdong.vn/xem-tuoi-vo-chong-theo-thien-can-va-dia-chi/