Văn khấn lễ chúc thực

Văn khấn tang lễ - Văn khấn lễ chúc thực
Văn khấn tang lễ – Văn khấn lễ chúc thực

Ý nghĩa lễ chúc thực

Lễ Chúc Thực chính là lễ dâng cơm khi còn để linh cữu ở nhà

Văn khấn lễ chúc thực

Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật ! (3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương.
– Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.
– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần quân.
– Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ họ: ………

Hôm nay là ngày …… Tháng …… Năm ………
Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là: ………
Vâng theo lệnh của mẫu thân/phụ thân và các chú bác, anh,  em, trai gái dâu, rể, con cháu nội ngoại kính lạy.
Nay nhân lễ Chúc Thực theo phong tục nghi lễ cổ truyền
Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành
Trước linh vị của: Hiển… chân linh
Xin kính cẩn trình thưa rằng:
Thiết nghĩ ! Nhân sinh tại thế
Họa mấy người sống tám, chín mươi
Đôi ba mươi năm cũng kể một đời
Song vận số biết làm sao tránh được
Nhớ hồn thuở trước: trong buổi xuân xanh
Ơn mẹ cha đạo cả sinh thành, đêm ngày dạy dỗ:
Đường ăn, nỗi ở, việc cửa việc nhà
Lại lo bề nghi thất, nghi gia
Cho sum họp trúc, mai mấy đóa
Cương thường đạo cả, lòng những lo hiếu thảo đền ơn
Nếp kiệm cần hằng giữ sớm hôm
May nối được gia đường cơ chỉ
Ba lo bảy nghĩ, vất vả trăm bề
Cho vẹn toàn đường nọ lối kia
Tuy khó nhọc chưa cam thỏa dạ
Bỗng đâu gió cả, phút bẻ cành mai
Hoa lìa cây, rụng cánh tơi bời
Yến lìa tổ, kêu xuân vò võ
Tưởng hồn trường thọ, dìu con em, khuyên nhủ nên người
Ai ngờ trăng lặn sao dời, hồn đã biến về nơi Tây Trúc
Từ nay lấy ai chăm sóc, ngõ cúc, tường đào
Từ nay quạnh bóng ra vào, cõi Nam, cành Bắc
Ngày chầy sáu khắc, đêm vắng năm canh:
Tưởng phất phơ thoáng hiện ngoài mành
Tưởng thấp thoáng bóng hình trên khói
Hiên mai bóng rọi, vào ngẩn ra ngơ
Hết đợi thôi chờ, nắng hồng giá lạnh
Ai hay số mệnh !
Thuốc trường sinh, cầu Vương mẫu chưa trao
Bút Chú tử, trách Nam Tào sớm định
Bùi ngùi cám cảnh, tuôn rơi hàng nước mắt dầm dầm
Nhớ nơi ăn, chốn ở, buồng nằm:
Như cắt ruột, xét lòng con trên trần thế
Mấy dòng kể lể. Chiêu hồn về than thở nguồn cơn
Cầu anh linh phù hộ cháu con
Cầu Thần Phật độ trì, cho vong hồn siêu thoát

Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật ! (3 lạy)