Văn khấn lễ yết cáo Long Thần, Thổ Địa

Văn khấn tang lễ - Lễ yết cáo Long Thần, Thổ Địa
Văn khấn tang lễ – Lễ yết cáo Long Thần, Thổ Địa

Ý nghĩa lễ yết cáo Long Thần, Thổ Địa

Lễ cáo Long Thần, Thổ Địa chính là lễ báo cáo và xin Long Thần, Thổ Địa cho phép an táng vong linh của gia đình và cầu xin các ngài phù hộ cho vong linh được siêu thoát, bảo tồn khô cốt, phù hộ con cháu giữa trần gian.

Văn khấn lễ yết cáo Long Thần, Thổ Địa

Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật ! (3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật, Chư Phật mười phương.
– Con kính lạy Bản cảnh Hậu Thổ Thần chư vị.

Tang chủ là: ………………….
Ngụ tại: ……………….
Hôm nay là ngày ..… tháng ….năm …..
Gia đình có táng cố phụ (hay cố mẫu) là họ ……… húy hiệu …….. tiền tước là …….. thọ chung ngày …… ở khu đất này, kính dâng lễ vật …………
Thiết nghĩ:
Đất có dữ lành
Đều do họa phúc
Kết phát dựa vào âm đức
Cũng nhờ Thần lực hiển linh
Ấy thực thường tình
Xiết bao cảm cách
Những mong mồ yên mả đẹp
Vậy dâng lễ bạc tâm thành
Nhờ ơn Đại đức
Thấu nỗi u tình
Khiến cho vong linh
Được yên nơi chín suối
Phù hộ dương trần con cháu nội, ngoại bình yên

Chúng con lễ bạc tâm thành cúi xin được phù hộ độ trì

Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật ! (3 lạy)