Văn khấn giải trừ bệnh tật

Văn khấn giải trừ bệnh tật
Văn khấn giải trừ bệnh tật

Ý nghĩa lễ giải trừ bệnh tật

Đây là lễ nhằm hóa giải vận hạn, giải trừ bệnh tật

Lễ vật lễ giải trừ bệnh tật

– Hương hoa
– Trà quả

Văn khấn lễ giải trừ bệnh tật

Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Con xin kính lạy Đức Đông phương giáo chủ tiêu tai duyên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
– Con xin kính lạy Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tín chủ con là ………….. Ngụ tại…………..
Hôm nay là ngày…… tháng… năm……
Tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ vật hương hoa trà quả, kính dâng lên Đức Đông phương giáo chủ tiêu tai duyên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Xin các ngài linh thiêng giáng thế, thụ hưởng lễ vật nghe lời tâu trình:
Nhân duyên chưa hết
Sớm được nhẹ nhàng
Bệnh tật tiêu trừ
Thân, tâm an lạc
Chí thành bái đảo
Tam bảo chứng minh
Thương xót hữu tình
Rủ lòng cứu độ

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)