Sự linh ứng của Thần Chú Đại Bi là không thể nghĩ bàn. Cùng phongthuyphuongdong lắng nghe về sự linh ứng kỳ diệu về Thần Chú Đại Bi của thầy Thích Kim Trược nhé!

kinh-phat
Thần Chú Đại Bi và sự linh ứng của thầy Thích Kim Trược

Theo phong thủy, vào thời Trung Hoa Dân Quốc, ở Thai Châu có vị tăng hiệu là Thích Kim Trược, xuất gia nơi Chùa Diên Thọ hồi 8 tuổi, đến 20 tuổi, thọ đại giới tại chùa Quốc Thanh. Trên đường tu hành, vị thầy thế độ của Sư, chỉ khuyên tụng Chú Đại Bi và trì thánh hiệu Quán Thế Âm, y lời mỗi ngày sư tụng chú 48 biến. Sư thường vì người trị bịnh rất là hiệu nghiệm. Có nhiều kẻ cầu hỏi xin truyền cho phương pháp, Sư bảo: “Tôi chỉ trì Chú Đại Bi và niệm Quán Thế Âm mà thôi”.

Trong năm Mậu Thìn (dân quốc), sư trụ ở một am nhỏ, ban đêm bị ăn cướp vào khảo tiền. Sau khi chúng xét khắp am, thấy không có chi, nổi giận, đâm ông một dao ở tay mặt và hai dao ở bên trán. Thương thế tuy nặng, nhưng sư không chết. Vết đâm cũng dần lành, để lại ba dấu thẹo lớn ăn sâu vào. Đây cũng là nghiệp trái nhiều kiếp, do công đức trì niệm, nên chuyển quả báo nặng thành nhẹ ở hiện đời.

Mùa hạ năm Kỷ Tị, sư đến Ninh Ba định an cư ở chùa A Dục Vương, nhưng vì số dự chúng đã đủ, mấy lần xin gia nhập, cũng không được hứa nhận. Chưa biết sẽ đi về đâu, Sư ngồi tĩnh tọa trọn nửa ngày, không có lời hờn trách, sắc oán hận. Vị giám tự tăng thấy thế, đưa sư đến tạm ở nơi Dưỡng tâm đường.

Ngày mãn hạ, vị tăng quản đường lại theo quy lệ, không cho ở. Sư bảo: “Chẳng bao lâu tôi sẽ sanh về Tây phương, xin từ bi cho tôi lưu lại trong một thời gian ngắn nữa”. Chúng cho là lời nói phô, tỏ vẻ không tin. Qua ngày 21, trước giờ ngọ, sư đắp y lên chánh điện lễ Phật, lại đến trước vị tăng quản đường từ tạ, nói sau giờ Ngọ thời mình sẽ vãng sanh.

Lúc ấy, mọi người còn cho là lời nói dối. Đến giờ Ngọ, sư cùng đại chúng thọ trai, ăn đủ hai chén như mọi ngày không giảm. Lại bảo bạn đồng liêu rằng: “Theo quy lệ của nhà Chùa, người chết đưa thi hài vào núi sâu, tiền công khiêng đi phải bốn giác. Nay tôi không có vật chi, chỉ còn đôi dép, xin phụng tặng, nhờ thầy lo liệu giùm việc ấy”.

Quả nhiên, sau thời Ngọ 1 giờ, sư ngồi ngoảnh mặt về phía Tây, an ổn mà hóa.

Thần Chú Đại Bi và sự linh ứng của Huệ Tài pháp sư

Thờ Phật – lạy Phật – cúng Phật thế nào cho đúng?

Truyền thuyết tháng Cô Hồn và những điều cần kiêng tránh

Nghi thức Lễ Vu Lan – Báo ân, Báo hiếu