Sự linh ứng của Thần Chú Đại Bi là không thể nghĩ bàn. Cùng phongthuyphuongdong tìm hiểu về Thần Chú Đại Bi và sự linh ứng của Huệ Tài pháp sư.

kinh-phat
Thần Chú Đại Bi và sự linh ứng của Huệ Tài pháp sư

Theo phong thủy, vào đời nhà Tống, Huệ Tài pháp sư, người huyện Lạc Thanh, đất Vĩnh Gia, xuất gia hồi thuở còn bé, sau khi thọ đại giới, ngài đi tham học nhiều nơi mà không thông hiểu.

Vì tự hận mình nghiệp chướng sâu dày, pháp sư thường tụng Thần Chú Đại Bi cầu cho được trí huệ. Hành trì đã lâu, bỗng một đêm ngài nằm mộng thấy một vị phạm tăng cao vài trượng, cởi áo ca sa đắp lên mình. Sau khi thức dậy, pháp sư thấy tâm trí tỏ sáng, những kinh nghĩa đã nghe từ trước đến giờ, một lúc đều nhớ rõ ràng thông suốt.

Về sau, ngài tham yết Từ Vân Sám chủ, hằng theo phục dịch gần bên, chỗ giải ngộ càng thêm sâu sắc. Niên hiệu Trị Bình năm đầu, ngài trụ ở Pháp Huệ Bảo Các, được vua tứ hiệu Quảng Từ. Không bao lâu, pháp sư lại thối cư về ở bên tháp Lôi Phong, tinh tu về môn Tịnh Độ. Ngài thường đứng co một chân trì chú Đại Bi 108 biến, lấy đó làm thường khóa.

Mùa xuân niên hiệu Nguyên Phong năm đầu, ngài vì hàng đạo tục ngàn người, truyền giới ở Lôi Phong, khi vừa mới làm phép yết ma, nơi đỉnh tượng đức Quán Thế Âm bỗng phóng ánh sáng rực rỡ, đèn đuốc cùng ánh mặt trời thảy đều lu mờ. Ngài Thủ Nhứt Thiền Sư ở chùa Tịnh Từ vì đó làm bài Giới Quang Ký…

Ngày 21 tháng 5 niên hiệu Nguyên Phong thứ 6, pháp sư tắm gội thay y phục lên giảng tòa, đề bài kệ khen Phật, rồi bảo đại chúng: “Ta chắc chắn được sanh về Tịnh Độ”, nói xong, ngồi yên lặng mà tịch, thọ được 86 tuổi.

Lời Phật Dạy – Thọ trì Ngũ Giới

Thờ Phật – lạy Phật – cúng Phật thế nào cho đúng?

Truyền thuyết tháng Cô Hồn và những điều cần kiêng tránh

Nghi thức Lễ Vu Lan – Báo ân, Báo hiếu