Hướng dẫn chọn giờ hoàng đạo. Trước hết xem lịch để biết ngày hoàng đạo là ngày nào.

Hướng dẫn chọn giờ hoàng đạo
Hướng dẫn chọn giờ hoàng đạo

Một ngày đêm âm lịch là 12 giờ (2 tiếng đồng hồ là một giờ), bắt đầu là giờ tý (chính là 12 giờ đêm) theo thứ tự : Tý, sửu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi.

Mỗi câu lục bát sau đây có 14 chữ: Hai chữ đầu chỉ 2 ngày, chhứ 3 chỉ giờ tý, chữ thứ 4 chỉ giờ sửu, lần lượt theo thứ tự từ chữ thứ 3 đến chữ 14 chỉ từ giờ tý, sửu, dần, mão…xem trong bảng, thấy chữ nào có phụ âm đầu là chữ “Đ” thì đó là giờ hoàng đạo. Phân tích tỷ mỉ hơn thì đó là các giờ: Thanh long, Minh đường, kim đường, thiên lương, ngọc đường, hoàng đạo

Bảng tính giờ hoàng đạo

Ngày Sưủ Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi
Dần, thânMão, dậu

Thìn, tuất

Tỵ, hợi

Tý, ngọ

Sửu, mùi

ĐiĐến
aicuối


Đẹp

sẵn

Đứng 
cửangóng


Đất

Đẽ

kẻ

bình
Động

Đợi
cùng

tiền

Đưa

yên
Đào

ai

trời


Đồ
Đường

Đến


Đường

Đến

qua

băng

Đâu
tiên


Đi

nơi

sông

Đèo

cũngĐưa

xuôn

Đắc

Đừng

vượt

ĐượcĐón

sẻ
Địa

vội

suối

ngườiqua

Đẹp

còn

Đợi

Đem

quenĐèo

Đôi

ngồi

Đò

sang

Đón 

thiênbạn

Đắn
sang

Đồn

chàothai

Đời

Đo

ngang

Điền

Ví dụ: Xem bảng trên biết được : ngày dần hoặc ngày thân thì giờ hoàng đạo đóng ở các giờ: Tý, sửu, thìn, tỵ, mùi, tuất.