Cùng phong thủy phương Đông tìm hiểu về chuyên mục Kinh Phật cũng như tìm hiểu về “nghi thức lạy sám hối 35 vị Phật” nhé!.

kinh-phat

Nghi thức lạy sám hối 35 vị Phật
(Trích từ Kinh Đại Bảo Tích)

Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

>>> xem boi bai – Tổng hợp cách bói bài, xem bói bài 52 lá, bói bài tây, Tarot, Ai Cập, Sakura giải mã về công danh, sự nghiệp, tình duyên của bạn thông qua xem lá bài.

NGHI THỨC LẠY SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT

Con tên là … quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật.
Nam mô Bảo Quang Phật.
Nam mô Long Tôn Vương Phật.
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật.
Nam mô Tinh Tấn Hỉ Phật.
Nam mô Bảo Hỏa Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật.
Nam mô Bảo Nguyệt Phật.
Nam mô Vô Cấu Phật.
Nam mô Ly Cấu Phật.
Nam mô Dõng Thí Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Phật.
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.
Nam mô Ta Lưu Na Phật.
Nam mô Thủy Thiên Phật.
Nam mô Kiên Ðức Phật.
Nam mô Chiên Ðàn Công Ðức Phật.
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.
Nam mô Quang Ðức Phật.
Nam mô Vô Ưu Ðức Phật.
Nam mô Na La Diên Phật.
Nam mô Công Ðức Hoa Phật.
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.
Nam mô Tài Công Ðức Phật.
Nam mô Ðức Niệm Phật.
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Ðức Phật.
Nam mô Hồng Diệm Ðế TràngVương Phật.
Nam mô Thiện Du Bộ Công Ðức Phật.
Nam mô Ðấu Chiến Thắng Phật.
Nam mô Thiện Du Bộ Phật.
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Ðức Phật.
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.

Tất cả thế giới chư Phật Thế Tôn hi hữu như vậy thường tại ở đời. Chư Thế Tôn ấy nên thương nhớ con. Hoặc con ở đời nầy hoặc con ở đời trước từ đời vô thỉ sanh tử đến nay đã tạo những tội: Hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỉ, hoặc vật của tháp, hoặc vật của Tăng, vật tứ phương Tăng, hoặc tự mình lấy, hoặc bảo người lấy, thấy lấy tùy hỉ, năm tội vô gián hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỉ, những tội đã làm, hoặc có che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, các ác đạo khác biên địa hạ tiện và kẻ ác kiến, bao nhiêu những tội đã làm như vậy nay đều sám hối.

Nay chư Thế Tôn nên chứng biết con nên ghi nhớ con, con lại ở trước chư Phật Thế Tôn bạch lời như vầy: Hoặc con ở đời này hoặc con ở đời khác từng làm bố thí hoặc giữ tịnh giới nhẫn đến thí cho súc sanh thiếu đói chừng một vắt cơm, hoặc tu tịnh có những thiện căn, thành tựu chúng sanh có những thiện căn, tu hành Bồ Ðề có những thiện căn và trí vô thượng có những thiện căn, tất cả hội họp so đếm tính lường thảy đều hồi hướng Vô Thượng Bồ Ðề, như chư Thế Tôn quá khứ vị lai và Phật hiện tại hồi hướng như vậy.

Các tội đều sám hối
Các phước đều tùy hỉ
Và công đức chư Phật
Nguyện thành trí vô thượng
Khứ lai hiện tại Phật
Tối thắng trong chúng sanh
Biển vô lượng công đức
Nay con quy mạng lễ.